Habarlar

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçirilýär
17 Dek
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçirilýär

2018-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edara binasynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Bu serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň ministrlikleriniň pudaklaýyn hem-de jemgyýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenist...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk baýramy bellenildi
13 Dek
Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk baýramy bellenildi

12-nji dkabr geçen ýyl BMG tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni diýip ykrar edilen Türkmenistanda giňdn bellenilýär. Ýurdumyzyň daşary syýasy ugruny beýan edýän bu şanly baýramçylyk türkmen halkynyň parahatçylyga we dostluga ygrarlydygyny görkezýär.   Şanly baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýer...

Dowamyny oka
Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär
10 Dek
Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär

2018-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralar bilen bilelikde üstünlikli geçirilen ýörite çäreleriň birnäçesiniň barşynda ele salnan neşe serişdelerini, psihotrop maddalary, ýasama temmäki önümlerini...

Dowamyny oka
«BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI: HÄZIRKI WE GELJEKKI ÖSÜŞI» ATLY HALKARA MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY
7 Dek
«BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI: HÄZIRKI WE GELJEKKI ÖSÜŞI» ATLY HALKARA MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 6-njy dekabrynda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Hökümeti we ÝUNESKO tarapyndan bilelikde geçirilýän «Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly halkara ministrler derejesindäki maslahatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Maslahatyň açylyş dabar...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
7 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 6-njy dekabry. Resmi däl ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda döwletleriň ýolbaşçylary özara gatnaşyklaryň esasy ugurlary, şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän halkara häsiýetli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar. GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň gün tertibinde köp ugurlar...

Dowamyny oka
Döwrebap tehnologiýalar — importuň ornuny tutýan önümçiligiň ösüş binýady
5 Dek
Döwrebap tehnologiýalar — importuň ornuny tutýan önümçiligiň ösüş binýady

2018-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtymyzyň “Çandybil” söwda merkezinde Importuň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän s...

Dowamyny oka