Habarlar

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt
20 Ýan
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

?Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň saýty 19-njy ýanwardan 20-nji ýanwara geçilen gije internete goýberildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuh...

Dowamyny oka
Türkmenistan Awstriýada geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar
17 Ýan
Türkmenistan Awstriýada geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Awstriya Respublikasynyň Wena şäherinde ýurduň iň iri we öňdebaryjy syýahatçylyk sergisi bolan “Ferien-Messe Wien” öz işine başlady. Bu sergi her ýylyň ýanwar aýynda Awstriýanyň paýtagtynda geçirilip, halkara syýahatçylyk pudagynyň häzirkizaman gazananlaryny köpçülig...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şanly Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşdy
14 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şanly Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşdy

Şu gün Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan bilen halkara guramalaryň hyzmatdaşlygy – agzybirlige we ösüşe barýan hyzmatdaşlyk” atly maslahatyň dabaraly açylyşyna gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistan döwletiniň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyldy, diýip Türkmen Döwlet...

Dowamyny oka
Türkmen wekiliýeti «Heimtextil 2020» sergisine gatnaşýar
8 Ýan
Türkmen wekiliýeti «Heimtextil 2020» sergisine gatnaşýar

2020-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde «Heimtextil 2020» atly dokma önümleriniň halkara sergisini öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Sergä Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrlig...

Dowamyny oka
Dermatologiýa boýunça hünärmen Aksel Hauşilde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi
6 Ýan
Dermatologiýa boýunça hünärmen Aksel Hauşilde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi

Germaniýaly lukmançylyk ylymlarynyň doktory Aksel Hauşilde Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Professor Hauşild dermatologiýa we deriniň onkoilogiýa keselleri boýunça tanymal hü...

Dowamyny oka
Ýurdumyzda Täze Ýyly geljege bolan uly ynam bilen garşyladylar
2 Ýan
Ýurdumyzda Täze Ýyly geljege bolan uly ynam bilen garşyladylar

Täze 2020-nji ýyl ýurdumyzyň durmuşyna dürli öwüşginler bilen girip, ähli türkmenistanlylara, aýratyn-da, çagalara şatlykly täsirleri peşgeş berdi. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjekleri owadan keşbe girip, Täze ýyl bezegleriniň ýalkym saçýan, köçeleriň, seýilgähleriň we meýdançalaryň millionlarça yş...

Dowamyny oka