Habarlar

Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi
22 Ýan
Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi

2019-njy ýylyň 19-njy ýanwarynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi. Oňa Ýokary kazyýetiň, Arbitraž kazyýetiniň wekilleri, welaýat, şäher we etrap kazyýetleriniň kazylary gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belen...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä gümrük guramasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
16 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä gümrük guramasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä gümrük guramasynyň baş sekretary Kunio Mikuriýany kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi we hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza ho...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
11 Ýan
Hormatly Prezidentimiz tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 10-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy, şol ýerde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň iri kärhanasynyň — Owadandepede gurulýan, tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bi...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz göçme iş maslahatyny geçirdi
10 Ýan
Hormatly Prezidentimiz göçme iş maslahatyny geçirdi

2018-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Hojalyk müdirligine degişli maldarçylyk toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we Döwlet...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy
9 Ýan
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary, şeýle hem iri desgalaryň birnäçesinde işleriň ýagdaýy we şäheri abadanlaşdyrmak, onuň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy....

Dowamyny oka
Türkmenistanlylar 2019-njy ýyly gülläp ösýän Watana buýsanç bilen garşyladylar
2 Ýan
Türkmenistanlylar 2019-njy ýyly gülläp ösýän Watana buýsanç bilen garşyladylar

Türkmenistanlylar Täze, 2019-njy ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Asylly däp boýunça paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkezi täze ýyl dabaralarynyň geçirilýän meýdançasyna öwrüldi. Bu ýerde köp sanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhma...

Dowamyny oka