Habarlar

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi
23 Maý
Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda iki günüň dowamynda geçirilen X Halkara gaz kongresi öz işini tamamlady, TDH habar berýär. Bu ýöriteleşdirilen çärä 30 döwletden gatnaşan wekiller türkmen hyzmatdaşlary bilen geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaş...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi
23 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «TOСHU Сorporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Koboýaşini kabul etdi, diýip TDH habar berýär. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljek...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi
22 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 21-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi, diip TDH habar berýär. Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidenti...

Dowamyny oka
Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi
20 Maý
Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň şanyna dabaralar geçirildi diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Milli senenamadaky belli sene mynasybetli esasy dabaralar paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gur...

Dowamyny oka
Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi
17 Maý
Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bagyşlanan serginiň we «Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk ulgamynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler» atly halkara ylmy maslahatynyň açylyş...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi
15 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 14-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Leb...

Dowamyny oka