Gümrük gözegçiligi

Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda 1285 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 5-nji dekabrynda çykaran 142 belgili buýrugy Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibini tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 75-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda we «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen bagly ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagy düzgünleşdirmek we kämilleşdirmek maksady bilen, BUÝURÝARYN: 1. Ýük gümrük

Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar

Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda çykaran 153 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy) I bap. Umumy düzgünler 1. Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 311-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we gümrük gözegçiligi zolaklaryny (mundan beýläk - GGZ-leri) döretmegiň, belgilemegiň hem-de ýatyrmagyň

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň buýrugy bilen Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhleti bellenildi

Harytlar demir ýol ulag serişdelerinde daşalanda içerki gümrük üstaşyrynyň aňryçäk möhletini içerki gümrük üstaşyryna rugsat alnan gününden şu aýratyn halatlarda ýigrimi gün diýip bellenildi: harytlar Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilende, serhetleşýän goňşy döwletiň kabul edip ýetişmeýändigi ýa-da deňiz gämileriniň daşap ýetişmeýändigi sebäpli demir ýol ulag serişdeleriniň Türkmenistanyň serhetýaka demir ýol bekedinde kadadan artyk toplanan ýagdaýlarynda; harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilende, ýük alyjynyň düşürip ýetişmeýändigi sebäpli, demir ýol ulag serişdeleri

Okuw esbaplaryny Türkmenistanyň gümrük serherinden geçirmegiň tertibi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 2010-njy ýylyň 1-nji martynda çykaran 46/94 belgili bilelikdäki buýrugy bilen tassyklanyldy. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2010-njy ýylyň 15-nji martynda 517 san bilen bellige alyndy. Okuw esbaplaryny Türkmenistanyň gümrük serherinden geçirmegiň tertibi 1. Şu Tertip Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, «Önümleriň we hyzmatlaryň sertifikasiýasy hakynda», «Bilim hakynda» Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we okuw esbaplaryny (depderler, umumy depderler, okuwcy