List of import customs offices
T/B Gümrük nokadynyň ady Ýerleşýän salgysy Telefon belgisi
Aşgabat şäher gümrükhanasy
1 «Aşgabat» gümrük nokady

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy

57-49-82

2 « Täze Galkynyş »

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy

57-49-72

3 Aşgabat halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Berkararlyk» gümrük nokady

Aşgabat Halkara Howa menziliniň ýük terminaly

23-00-98

23-04-90

4 «Gypjak» gümrük nokady

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Ruhabat ýaşaýyş toplumynyň Bitaraplyk geçelgesiniň 1-nji jaýy

38-36-76

5 «Beýik Serdar ýoly» gümrük nokady

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy

57-49-82

 

Ahal welaýat gümrükhanasy

1

«Änew demirýollary» gümrük nokady

 

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň 1-nji jaýy

 

80012574640

57-46-41

2

«Tejen» gümrük nokady

 

Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň Industrial köçesiniň 4-nji jaýy

 

80013572071

7-20-72

3

«Sarahs demirýollary» gümrük nokady

 

Ahal welaýatynyň Sarahs etraby, Ahal welaýat gümrükhanasynyň Sarahs demir ýollary gözegçilik- geçiriş ýerindäki “ Sarahs demirýollary” gümrük nokady

 

80013421080

4

«Diýar» gümrük nokady

 

Ahal welaýatynyň Gökdepe etranybyň Aşgabat- Daşoguz gara ýolunyň 32 km-däki “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody

 

80012924298

Balkan welaýat gümrükhanasy

1

 

«Balkanabat» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 136-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy

8-222- 6-05-47

2

 

Hazar deňziniň gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Hazar» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň 56-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy

8-240-2-25-26

3

 

«Serdar» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Slesarnyý geçelge köçesiniň 52-nji jaýy

8-246-5-35-94

4

 

Ekerem deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Ekerem» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Ekerem şäherçesiniň günorta tarapyndaky deňiz termilanynyň başlanýan ýerindäki, Keýmir Nebitgaz Çykaryjy Müdirligine degişli bolan edara jaýy.

8-245-3-45-04

5

 

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Kenar» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar şäherçesiniň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasy

8-243-3-30-77

6

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenbaşy» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenbaşy» gümrük nokady

8-243- 4-90-98

7

Akýaýla demir ýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Akýaýla» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Gudriolum obasy

-

8

Garabogaz deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Bagtyýarlyk» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçesiniň 14-nji jaýy

8-244- 4-01-21

9

Türkmenbaşy halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Balkan howa menzili» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesi Türkmenbaşy halkara howa menzili

8-243-3-07-70

10

 

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Parom geçelgesi» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Parom geçelgesi» gümrük nokady

8-243-4-91-12

11

«Altyn Diýar» gümrük nokady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawod toplumynyň«Altyn Diýar» gümrük nokady

 

8-243-2-14-17

Daşoguz welaýat gümrükhanasy
1

«Diýarbekir» gümrük nokady

Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly-3 jaý

6-49-90 

6-41 26

2

Köneürgenç awtoýol  gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Köneürgenç» gümrük nokady

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etabynyň “Täzeýap” geňeşligi

-

3

«Daşoguz demirýollary»  gümrük nokady

Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly-3 jaý

6-45-14

6-49-87

Mary welaýat gümrükhanasy
1

«Tagtabazar» gümrük nokady

Mary welaýaty, Ýoleten  şäheriniň Gurt Gaýypow köçesiniň 70-nji jaýy

80056062711 

 

80056062756 

 

2

«Mary demirýollary» gümrük nokady

Mary şäherindäki, Güneş şäherçesiniň goralýan gümrük ammarlar toplumy.

80052248775

            80052248779

3

Mary halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Mary howa menzili» gümrük nokady

Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji “A” jaýy

80052267276

4

«Ýüpek ýoly» gümrük nokady

Mary şäheriniň 11-nji öý müdirligi Gökje ýaşaýyş jaý toplumy Mary-1ýoly

80052258142

5

Serhetabat awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Serhetabat» gümrük nokady

Serhetabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýoly köçesiniň 99-njy jaýy

8(561) 4-30-28

 

8(561) 4-30-91

6

«Mary awtoýollary» gümrük nokady

Mary şäherindäki, Güneş şäherçesiniň goralýan gümrük ammarlar toplumy

80052248776

 

80052248779

Lebap welaýat gümrükhanasy
1

«Kerki»  gümrük nokady

Lebap welaýatynyň, Kerki etrabynyň,  Azatlyk daýhan birleşiginiň Çekir-2 obasy

80044438005

2

Gazojak awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Gazojak»  gümrük nokady

Lebap welaýatynyň  Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň çäginde Gazojak-Pitnek gara ýolunyň 5-nji km-de ýerleşýän «Gazojak» gümrük nokadynda.

-

3

Farap demirýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Farap demirýollary»  gümrük nokady

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Farap şäheriniň çäginde ýerleşýän, «Türkmendemirýollary» AGPJ 19-njy şahamçasynyň Farap demirýol bekedi

80044821409

4

Akdere demirýol  gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Akdere»  gümrük nokady

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň  Kelif şäherçesiniň Dostluk köçesiniň 7-nji jaýy

80044025156

5

«Seýdi»  gümrük nokady

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Seýdi şäheri, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň çäginde

80044670809

6

Türkmenabat halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenabat howa menzili»  gümrük nokady

Türkmenabat şäheri, Türkmenabat Halkara howa menziliniň çäginde

80042294688,

 

9-46-89,

7

«Türkmenabat»  gümrük nokady

Türkmenabat şäheriniň 1-nji senagat zolagynyň çäginde Türkmenabat şäher söwda we awtoulag kärhanasynyň administratiw jaýynyň 2-nji gaty.

80042241644, 

4-14-28