Habarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi
18 Mar
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň iki günlük sergisi we maslahaty geçirildi. Öz hatarlarynda hususy işewürligiň wekilleriniň 22 müňden gowragyny birleşdirýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň gazan...

Dowamyny oka
Turkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk
16 Mar
Turkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk

Türkmenistany Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 15-nji martynda Aşgabat şäherinde BMG-niň wekilhanasynyň binasynda Türkmenistanda 2018 — 2022-nji ýyllarda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça Hereketleriň milli meýilnamasynyň Ýol kartasyny işläp taýýarlamaga b...

Dowamyny oka
Astanada ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
14 Mar
Astanada ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 11-nji martynda Astana şäherinde Ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär. Mejlise gatnaşyjylar Toparyň işi söwda-ydysady, energetika we...

Dowamyny oka
Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly
12 Mar
Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly

2019-njy ýylyň 12-nji marty. Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy. Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çy...

Dowamyny oka
Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler
11 Mar
Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler

2019-njy ýylyň 11-nji marty. Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli derejedäki çärelere baý boldy. Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna iberen Gutlagynda: “Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň merteb...

Dowamyny oka
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar
11 Mar
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar

Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, Türkmenistanyň Goranmak ministrligine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça d...

Dowamyny oka