Customs Service Head Office of Mary Province
Customs Service Head Office of Mary Province

Gümrük edarasynyň ady  

Gümrük edarasynyň salgysy 

Gümrük edarasynyň iş ugry  

Mary welaýat gümrükhanasy 

Mary şäheri Ýeňişiň 50 ýyllygy köçesiniň 9-njy jaýy 

 Tel.: (522) 7-24-68, Faks: (522) 7-58-38

“Tagtabazar” gümrük nokady 

Ýolöten şäherindäki Gurt Gaýipow köçesiniň 70-nji jaýy 

Awo ulagda we demir ýol ulagda eksport hem-de import ýüklerini resmileşdirýär 

“Mary demirýollary” gümrük nokady 

Mary şäheriniň Güneş şäherçesi “Merw” Döwlet lomaý bölek söwda kärhanasynyň binasy 

Demir ýol ulagynda import ýükleri resmileşdirýär 

Mary halkara howa meňzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki “Mary howa meňzili” gümrük nokady 

Mary şäheriniň Baýramaly şaýolynyň ugrundaky Mary şäheriniň aeroporty gümrük gözegçilik nokady 

Howa ulagyny we raýatlary geçirýär hem-de howa ulagynda import ýükleri we uçarlara guýulýan awia ýangyjy resmileşdirýär 

“Mary” gümrük nokady 

Mary şäheriniň Şamyradow köçesiniň 24-nji jaýy 

Awtoulagda we demir ýol ulagda eksport ýükleri resmileşdirýär 

“Ýüpek ýoly” gümrük nokady 

Mary şäheriniň 11-nji öý müdirligi Gökje ýaşaýyş jaý toplumy 

Awtoulagda gelýän import ýükleri resmileşdirýär 

Serhetabat awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki “Serhetabat” gümrük nokady 

Serhetabat şäheri, Garaşsyzlyk köçesi, 99-njy jaýy 

Awtoulaglary, demir ýol wagonlaryny we raýatlary geçirýär 

 

“Mary awtoýollary” gümrük nokady 

Mary şäheriniň Güneş şäherçesi “Merw” Döwlet lomaý bölek söwda kärhanasynyň  binasy 

Ýurdumyza getirilýän (raýatlara, edara-kärhanalara) ýeňil, ýük awtoulaglary we ýörite tehnikalary resmileşdirýär