Customs Control

Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi

Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 30-njy dekabrynda çykaran 159-njy buýrugy bilen tassyklanyldy) I bap. Umumy düzgünler 1. Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (mundan beýläk - Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 9-njy babyna we 16-njy babynyň

Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

24.07.2019 ý. herekete girýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi I bap. Umumy düzgünler 1. Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 46-njy maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we harytlar içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine (mundan beýläk - gümrük üstaşyry) ýerleşdirilen mahalynda şu Tertibiň goşundysynda

Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 31-nji martynda çykaran 204-nji buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilen ylalaşyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 16-njy aprelinde 640 san bilen bellige alyndy. Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň tertibi I. Umumy düzgünler 1. Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibi

Paçsyz söwda dükanlary hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2010-njy ýylyň 29-njy dekabrynda çykaran № 522 buýrugy bilen tassyklanyldy Paçsyz söwda dükanlary hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň gümrük kanunçylygyna esaslanýar we paçsyz söwda dükanlarynda we beýleki paçsyz söwda nokatlarynda (mundan beýläk-paçsyz söwda dükanlary) harytlary ýerleşdirmegiň we olary hasaba almagyň tertibini belleýär. 2. Şu Düzgünnamanyň maksatlary üçin ulanylýan düşünjeler: paçsyz söwda-Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen daşary ýurt harytlarynyň ýa-da türkmen

Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 13-nji iýunyndaky 330 belgili buýrugy bilen tassyklandy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 26-nji iýunynda 650 san bilen bellige alyndy. Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 160-165-nji maddalaryna laýyklykda taýýarlandy we Türkmenistanyň gümrük çäginde erkin dolanyşykda bolan harytlary wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň we olara gözegçilik etmegiň tertibini kesgitleýär.

Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 7-nji maýynda çykaran № 250 buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 17-nji maýynda 644 san bilen bellige alyndy. Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2013-nji ýylyň 16-njy iýulyndaky buýrugy esasynda girizilen üýtgetmeler bilen, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2013-nji ýylyň 1-nji awgustynda 698 san bilen bellige alnan) I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň Gümrük