Syýahatçylar üçin

Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2009-njy ýylyň 7-nji ýanwarynda çykaran №16 buýrugy bilen tassyklanyldy Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibi 1. Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň şu Tertibi (mundan beýläk ­- Tertip) ýolagçy gümrük deklarasiýasyny (mundan beýläk ­- deklarasiýa) doldurmagyň kadalaryny  kesgitleýär. 2. Deklarasiýa (şu Tertiniň goşundysy) ýazmaça deklarirlenmäge degişli bolan, şahsy taraplar tarapyndan telekeçilik işi bilen bagly bolmadyk hususy, hojalyk we beýleki hajatlar üçin Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlar...

DOWAMY