Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen geldi
29 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen geldi

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine iş sapary bilen geldi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Prezidentiň uçary Daşkent şäheriniň Islam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde Türkmen Liderini resmi adamlar, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşy aldylar. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamed...

DOWAMY
Moskwada GDA gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň ähmiýeti barada maslahat geçirildi
27 Noý
Moskwada GDA gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň ähmiýeti barada maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Moskwada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň bölümçesiniň binasynda “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň Ýewraziýa giňişliginde ykdysady integrasiýany güýçlendirmekdäki orny we ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti G.M. Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bu Jarnama 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA ýurtlaryň döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň sammitinde biragyzdan kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministr...

DOWAMY
Aşgabatda terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar
27 Noý
Aşgabatda terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar

2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Aşgabatda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek baradaky Ýewraziýa toparynyň (Ýewraziýa topary) 31-nji Umumy mejlisi açyldy. Ýewraziýa toparynyň wezipesi halkara terrorçylygynynyň howpyny, döwletleriň maliýe ulgamynynyň aýdyňlygyny, ynamlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly azaltmaklyga ýardam etmekden ybaratdyr, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Umumy mejlisiň işine Ýewraziýa toparyna agza döwletleriň wekiliýetleri, has takygy Belar...

DOWAMY
Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
25 Noý
Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 23-nji noýabrynda paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 15-nji mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Toparyň türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary E. Orazgeldiýew, özbek tarapyna Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary A. Rahmatow ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň dowamynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maslah...

DOWAMY
Aşgabatda SPEKA-NYŇ dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi
22 Noý
Aşgabatda SPEKA-NYŇ dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 21-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda, Aşgabatda geçirilýän “SPEKA günleriniň” jemleýji tapgyry bolan, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Maksatnamasynyň (SPEKA) Dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Duşuşyga SPEKA gatnaşyjy döwletleriň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň hem-de BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) wekilleri, şeýle-hem ykdysadyýet we ösüş, söwda we ulag pudaklarynda işleýän hünärmenler...

DOWAMY
Türkmenistan — BMG: sebit ykdysady maksatnamasy durmuşa geçirilýär
19 Noý
Türkmenistan — BMG: sebit ykdysady maksatnamasy durmuşa geçirilýär

2019-njy ýylyň 18-nji noýabrynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasyna (SPEKA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde «SPEKA günlerine» badalga berildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşygyň esasy wakasy ýurdumyzyň başlangyjy esasynda söwda syýasaty boýunça «tegelek stoluň» başynda ýokary derejedäki duşuşygy geçirmekden hem-de durnukly ulag we söwda boýunça iş toparlarynyň mejlisini guramakdan ybaratdyr. «SPEKA» sebitinde söwda işiniň ýönekeýleşdirilmegi hakynda Bütindünýä söwda guramasynyň ylalaşygyny d...

DOWAMY