Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
6 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 5-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň web-saýty habar berýär. Döwlet Baştutanymyz gün tertibine girizilen meselelere garamaga geçip, häzirki wagtda ýurdumyzda durnukly ösüşiň, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda, şol sanda durmuş ulgamynda ýokary ösüş depgininiň saklanylý...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
4 Dek
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň web-saýty habar berýär. Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew Belent Serkerdebaşymyzyň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda, şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri bar...

DOWAMY
Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi
2 Dek
Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini kabul etdi

Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlar we kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň web-saýty habar berýär. «Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanunynyň taslamasyna we «Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Mejlisiniň kararyny...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen geldi
29 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen geldi

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine iş sapary bilen geldi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Prezidentiň uçary Daşkent şäheriniň Islam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde Türkmen Liderini resmi adamlar, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşy aldylar. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamed...

DOWAMY
Moskwada GDA gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň ähmiýeti barada maslahat geçirildi
27 Noý
Moskwada GDA gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň ähmiýeti barada maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Moskwada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň bölümçesiniň binasynda “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň Ýewraziýa giňişliginde ykdysady integrasiýany güýçlendirmekdäki orny we ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti G.M. Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bu Jarnama 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA ýurtlaryň döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň sammitinde biragyzdan kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministr...

DOWAMY
Aşgabatda terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar
27 Noý
Aşgabatda terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar

2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Aşgabatda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek baradaky Ýewraziýa toparynyň (Ýewraziýa topary) 31-nji Umumy mejlisi açyldy. Ýewraziýa toparynyň wezipesi halkara terrorçylygynynyň howpyny, döwletleriň maliýe ulgamynynyň aýdyňlygyny, ynamlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly azaltmaklyga ýardam etmekden ybaratdyr, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Umumy mejlisiň işine Ýewraziýa toparyna agza döwletleriň wekiliýetleri, has takygy Belar...

DOWAMY