Gümrük paçlary we goşmaça tölegleri

Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlary bellenen harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri

 

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

 
 

1

1001-den

Bugdaý (tohumlyk bugdaýdan başga)

1 tonnasy üçin

250 amerikan dollary

 

2

1101-den

I we II hilli bugdaý uny

1 tonnasy üçin

200 amerikan dollary

 

3

0409

Ary baly

1 kg üçin
3 amerikan dollary

 

4

0511 99 801

Ýüpek gurçugynyň tohumy (Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň getirýäninden başga)

1 gr üçin
0,5 amerikan dollary

 

5

0805 50

0806-dan

Limon

Ter üzüm

1 kg üçin

0,5 amerikan dollary

 

6

1512-den,
1516-dan

Pagta ýagy

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

7

1601 00

Şöhlatlar we etden, et garyndysyndan ýa-da mal ganyndan alnan şoňa meňzeş önümler, olaryň esasynda taýýarlanan iýmit önümleri

1 kg üçin
2 amerikan dollary

 

8

1704 10

Şeker bilen örtülen ýa-da örtülmedik sakgyç

1 kg üçin
2 amerikan dollary

 

9

20

Gök önümleriň, miweleriň, hozlaryň ýa-da beýleki ösümlikleriň gaýtadan işlenip taýýarlanan önümleri, pomidor goýutmasyndan, miwe we gök önüm şirelerinden, sirkede taýýarlanan gök önümler, miweler, hozlar ýa-da beýleki ösümliklerden başga

1 kg üçin

0,15 amerikan dollary

 

10

2001-den

2002-den

Pomidor goýutmasy

1 kg üçin
2 amerikan dollary

 
 

11

2105 00

Doňdurma we düzüminde kakao bolan ýa-da bolmadyk iýmitlik buzuň beýleki görnüşleri

1 kg üçin
2 amerikan dollary

 

12

2201 10-dan

Gazlandyrylan mineral suwlar

1 litri üçin
0,4 amerikan dollary

 

13

2201 10 110

2202

Gazlandyrylmadyk mineral suwlar.

Düzümine şeker we beýleki süýji tagam beriji maddalar goşulyp, gazlandyrylan mineral suwlar we beýleki alkogolsyz içgiler, 2009-njy belgidäki miwe we gök önüm şirelerinden başga.

1 litri üçin
2 amerikan dollary

 
   

14

2501 00 310

Beýleki önümleri öndürmekde ulanylýan tehniki duz (natriniň we hloruň bölünmesi)

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

15

2503 00-dan

2530 20-den

Uwelen kükürt

Tebigy kükürtturşy magniý (epsomit)

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

16

2712 90-dan

Ozokerit (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin

1 amerikan dollary

 
 

17

2801 20-den

 

 

2803 00-dan

A we Ç belgili tehniki ýod (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

K-354 görnüşli tehniki uglerod

1 kg üçin

1 amerikan dollary

 

18

2804 40 000

Kislorod

100%

 

19

2807 00 100

Kükürt kislotasy (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin

1 amerikan dollary

 

20

2811 21 000

Uglerodyň dioksidi

100%

 

21

2827 31 000

2827 60-dan

2829-dan
2833-den

 

 

Hlorly tehniki magniý (bişofit)

Ýodly kaliý

Kaliniň ýodaty

A we В belgili natriý sulfaty

(TSG we DS ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

22

2849 10 000

Kalsiniň karbidi

1 kg üçin
0,1 amerikan dollary

 

 

 

 

23

3003-den

Glauber bejeriş duzy (TSG we DS ministrliginiň kärhanalary tarapyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin getirilýänden başga)

1 kg üçin
0,5 amerikan dollary

 

24

3102-den

Karbamid («Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanalary tarapyndan getirilýänden başga)

1 tonnasy üçin
100 amerikan dollary

 
 

25

4303-den

Garaköli baganadan possunlar

1 sany üçin
100 amerikan dollary

 

26

4910 00 000

4911

Çaphana kalendarlary, şol sanda kesilip aýrylýan görnüşleri

Beýleki çaphana önümleri, şol sanda gaýtadan neşir edilen suratlar we fotosuratlar

1 kg üçin 2 amerikan dollary

 

27

5001-den

5002-den

Ýüpek pilesi (ýüpek gurçugyndan başga)

Ýüpek çig maly

1 kg üçin 2 amerikan dollary

 
 

28

5208-den,

5209-dan

5209 42 000
5211 42 000

Nah biz mata

Denim ýa-da jins matasy

1 kg üçin 4 amerikan dollary

 

29

5205

 

 

5207

Düzüminiň 85%-i we şondan hem köp bölegi pagta süýüminden bolan, bölek satuw üçin gaplanmadyk nah ýüplük (tikin sapagyndan başga)

 

Bölek satuw üçin gaplanan nah ýüplük (tikin sapagyndan başga)

1 kg üçin

3 amerikan dollary

 

30

3005

5601 21

5603-den

Derman serişdeleri siňdirilen ýa-da ýüzüne çalnan pamyk we pamyk önümleri, bölek satuw üçin gaplanan, saglygy goraýyşda, hirurgiýada, diş lukmançylygynda ýa-da mal lukmançylygynda ulanmaga niýetlenen pamyk we hasa

Pagta süýüminden pamyk we ondan öndürilen önümler

Nah watin

1 kg üçin

1,5 amerikan dollary

 

31

5701-den

 

 

5702-den

Elde dokalan, taýýar we taýýar däl - çitimli halylar, beýleki dokma örtgüleri

 

Elde dokalan halylar, beýleki dokma örtgüleri, tafting ýa-da tafting däl, taýýar ýa-da taýýar däl, şol sanda «kilim», «sumah», «kermani» we şu zeýilli haly düşekler

1 inedördül metri üçin

5 amerikan dollar

 

 

32

5701-den

 

5702-den

 

 

5703, 5704, 5705

Maşynda dokalan, taýýar we taýýar däl - çitimli halylar, beýleki dokma örtgüleri

Maşynda dokalan halylar, beýleki dokma örtgüleri, tafting ýa-da tafting däl, taýýar ýa-da taýýar däl haly düşekler

Taýýar ýa-da taýýar däl, tafting däl ýa-da flokirlenmedik halylar we beýleki dokma örtgüleri, keçeden dokalanlaryny goşmak bilen

1 inedördül metri üçin
2 amerikan dollary

 

33

6001 21 000, 6001 91,
6003 20 000

Nah ýüplükden maşynda ýa-da elde örülen trikotaž matalar

50%, ýöne 1 kg üçin

azyndan 2 amerikan dollary

 

34

61

62

Şulardan başga:

6107-den,

6108-den,

6207-den,

6208-den

Maşynda ýa-da elde örülen trikotaž egin-eşikler we olara degişli zatlar

Maşynda ýa-da elde örülen trikotaž däl egin-eşikler we olara degişli zatlar

 

1 kg üçin

1 amerikan dollary

 

35

6302 21 00,
6302 31 000

Nah ýüplükden ýorgan-düşek we ýassyk daşlyklary

100%

 

36

6403, 6404, 6405

Aýakgap

5%

 

37

68

 

Daşdan, gipsden, sementden, asbestden, slýudadan we şulara meňzeş materiallardan ýasalan önümler aşakdakydan başga:

5%

 

şundan başga: 6811 40-dan

Asbestsement şifer

 

38

 

6811 40-dan

 

Asbestsement şifer

100%

 

39

 

7004 90 980-den

Galyňlygy 2,5 - 4 mm. bolan penjire aýnalary (garaldylan we nagyşlanan görnüşlerinden başga)

1 inedördül metri üçin
0,5 amerikan dollary

 

40

7013 22,

Hrustal önümler

15%

 

7013 91

   

41

71-den

Gymmatbaha metallar, gymmatbaha daşlar ulanylyp ýa-da ulanylman, gymmatbaha metallardan ýasalan zergärçilik önümleri, olaryň bölekleri, gymmatbaha metal çaýylan önümler

1 kg möçberden ýokary geçýän böleginiň her

1 gr üçin
0,20 amerikan dollary

 

 

 

 

42

7321 81 900-den

Ýyladyjy we suw gyzdyryjy bug gazany

15%

 

43

7323-den,
7615-den

Göwrümi 3-100 litr aralygynda bolan gazan

50%

 

44

7612-den

Alýumin çäýnek

50%

 

45

8403 10 900-dan

«КО-0,05»; «КО-0,1»; «К-0,5»; «К-1,0» kysymly, kuwwaty 0,05-den 1,0 gektakaloriýa derejesinde bolan ýyladyjy we suw gyzdyryjy bug gazany

20%

 

46

8413 19-dan

 

 

 

8413-den

 

Elektrik hereketlendirijisiz, merkezden iteriji nasoslar, şol sanda «41-15x2 5H5x2» nebit, «5H5x4» nebit, «4H5x4» nebit, «8НД6х1» nebit «10НД6х1» nebit, «1НД-250/40» nebit, «1НД-315/50» nebit «4H 5x2» kysymly nebit nasoslary

Merkezden iteriji nasoslar: «4К65-50-160» kysymly suw nasosy, «ЗК50-32-125» kysymly suw nasosy. Nebiti ýolugra gyzdyryjylar «ПП-0,63», «К-25-20-130м», «Д3200/75 ПГ-50», «СДМ-100/40ш HB50/50 ECB 8-25-100» kysymly (elektrik hereketlendirijisiz)

20%

 

47

8479 89 970-den

8414 59 800-den

8438 10-dan

8438 20-den

«УСН-175», «УРУ-300» kysymly guýýan-dökýän enjam

«ВГ-70», «ВГ-50», «ВГ-25» kysymly, hereketlendirijisiz, şemalladyjy enjamlar, rotor

«ТММ-1М» kysymly hamyr ýugurýan maşyn

«МВ-60», «МВ-35» kysymly ýanlyk ýaýyjy maşyn

50%

 
 

48

 

9404 10-dan, 9404 90-dan

Pamyk düşekler, ýorganlar we ýassyklar

50%

 
   

49

 

Raýatlaryň el-goşundaky harytlar, 1-nji goşundydaky sanawda görkezilenlerden başga

umumy agramy

60kg-dan geçende

her 1 kg üçin
10 amerikan dollary

 

50

2523-den

Sement, ýöne şulardan başga: ПТЦ-III-ОБЗ-100, ПТЦ-III-ОБ4-100, ПТЦ-III-ОБ5-100 ГОСТ 1581-96 görnüşli ýeňilleşdirilen tamponlyk sement;

ЦТТ-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli tamponlyk sement;

ПЦТ-П-160 ГОСТ 1581-96 görnüşli portland sement;

ЦТТО-2-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli ýeňilleşdirilen, gyzgyna çydamly tamponlyk sement; ЦТТУ-1-160 ТУ 39-001477001-170-97 görnüşli agraldylan, gyzgyna çydamly tamponlyk sement; ПЦТ-1-G-CC-l ГОСТ 1581-96 görnüşli portland sement;

ПЦ-600-Д0-Н; ПЦ-500-Д20-Н ГОСТ 753-2015 görnüşli goşundyly portland sement;

ССПЦ-500-ДО ГОСТ 752-2015 görnüşli duza çydamly portland sement

100%, ýöne

1 tonnasy üçin azyndan 200 amerikan dollary

 

51

0407 00

Guş ýumurtgasy

1 kg üçin

1,5 amerikan dollary

 

52

0704

Ter kelem

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

53

0709 30 000

Ter badamjan

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

54

0709 60 100

Ter bulgar burçy

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

55

0807-den

Gawun

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

 

 

 

56

0807 11 000

Garpyz

1 kg üçin
1 amerikan dollary

 

57

2501 00 91

Nahar duzy

1 kg üçin
3 amerikan dollary

 

58

2001,

2004-den

Sirkede taýýarlanan gök önümler, miweler, hozlar ýa-da beýleki ösümlikler, pomidor goýutmasyndan başga

1 kg üçin
2 amerikan dollary

 

59

2009-dan

Önümçilik üçin çig maldan (konsentratdan ýa-da konsentrirlenen şirelerden) başga miwe we gök önüm şireleri

1 litri üçin
2 amerikan dollary

 

60

6807-den

Izogam

100% ýöne

1 inedördül metri

üçin azyndan

3,35 amerikan dollary

 

61

8702

 

8703

 

8704

 

8705

Awtoulag serişdeleri, öndürilen ýyly hasaba alynmanda

 

1 ýyl dolmadyk, şol sanda täze

 

 

 

 

 

 

 

1 ýyl dolan

 

 

 

 

 

2 ýyl dolan

 

 

 

 

 

3 ýyl dolan

 

 

 

 

 

4 ýyl dolan

 

 

 

 

2 %, ýöne azyndan hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetr üçin

0,1 amerikan dollary

 

 

10 %, ýöne azyndan hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetr üçin

0,3 amerikan dollary

 

25 %, ýöne azyndan hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetr üçin

0,5 amerikan dollary

 

40 %, ýöne azyndan hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetr üçin

1,0 amerikan dollary

 

50 %, ýöne azyndan hereketlendirijisiniň iş göwrüminiň 1 kub santimetr üçin

1,5 amerikan dollary

 

62

32-den

35-den

38-den

Kafel we keramiki plitkany ýelmeşdiriji, çäge we sement esasynda taýýarlanan gury gurluşyk garyndylary

50%, ýöne 1 kg üçin azyndan

0,16 amerikan dollary

 

63

6107-den, 6108-den,

6207-den, 6208-den

Sütükli matadan öndürilen hammam dony

20%

 

64

6302-den

Sütükli matadan öndürilen el çalgyç

Nah däl ýa-da garyşyk ýüplükden öndürilen ýorgan-düşek we ýassyk daşlyklary

20%

 

65

6303-den

Taýýar penjire tutulary

30%

 

66

 

9403 40

 

9403 20 200-den

Aşhana mebelleri

 

Esgerlere niýetlenen krowatlar

50%

 

Bellik: 1. DYI HS boýunça harytlaryň kodlarynyň soňundan  „–dan“ ýa-da „–den“

goşulmasy görkezilen bolsa, gümrük pajy bellenen harytlar şol kodlara girýän harydyň ady esasynda kesgitlenýär.

2. Raýatlaryň el goşundaky, umumy agramy 60 kilogramdan geçýän harytlar

üçin şu sanawyň 49-njy setirinde bellenen gümrük pajynyň möçberinden başga

gümrük paçlarynyň möçberleri ulanylmaýar.

3. Ýokarda görkezilen gümrük paçlaryndan elektromobiller we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary esasynda getirilýän awtoulag serişdeleri doly boşadylýar, gibrid hereketlendirijili awtoulag serişdeleri babatda 50 göterim ýeňillik berilýär.

 

Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlary tölenmeýän we

mukdar taýdan çäklendirilmeýän harytlaryň sanawy

 

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

1

0201,0202, 0204

Etiň ähli görnüşleri

2

1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513,1514, 1515

şulardan başga:
1512 21-den,
1512 29-dan,
1516-dan,1517-den, 1518-den, 1520-den, 1521-den,1522-den

Ösümlik ýagy

 

şundan başga:
 

Pagta ýagy

3

0405

Mesge ýagy

4

3605 00 000

Otluçöp, 3604-nji haryt belgili pirotehniki önümlerden başga

5

1001,1006, 1008

Tohumlyk bugdaý, tüwi, greçiha, dary we ganýaşyň dänesi, beýleki däneli ösümlikler

6

11

Un üweýän-ýarma senagatynyň önümi, I we II hilli bugdaý unundan başga

7

1701

Şeker

 

Tükmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary

bellenen harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri

 

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin
 ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

1

31-den

3102 21 000

3103 10-dan

 

 

Ammiak selitrasy*

Ammoniý sulfaty*

Superfosfat*

(«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň edaralary tarapyndan alnyp gidilýänden başga)

1 tonnasy üçin

25 amerikan dollary

2

0106-dan

Türkmen goýun iti (Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň rugsatnamasy bilen)

1 başy üçin

300 amerikan dollary

3

Koduna garamazdan

Reňkli metallardan we olaryň erginlerinden ýasalan harytlar we zatlar, şol sanda 50% we şondan köp bölegi reňkli metallardan we olaryň erginlerinden durýan çylşyrymly önümler (Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň kärhanalary tarapyndan alnyp gidilýän kabel-geçiriji önümlerden başga)

1 kg. üçin 2 amerikan dollary

4

1001

Bugdaý:

-tohumlyk

-iýmitlik

1 tonnasy üçin:

800 amerikan dollary

700 amerikan dollary

5

1101 00-den

Bugdaý uny:

-ýokary sorty

-1-nji sorty

-2-nji sorty

-3-nji sorty (berhizlik)

1 tonnasy üçin:

800 amerikan dollary

700 amerikan dollary

600 amerikan dollary

500 amerikan dollary

6

1006

Tüwi-şaly (arassalanmadyk), tüwi-ýarma

1 tonnasy üçin

800 amerikan dollary

 

Hususy telekeçiler we şahsy taraplar tarapyndan Türkmenistanyň

çäklerinmde daşary alnyp gidilende gümrük paçlary bellenen

harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri

 

Т/b

DYIHS boýunça kody

Harydyň ady

Ölçeg birligi üçin
 ýa-da gümrük bahasyndan göterimde

1

2711-den

Suwuklandyrylan gaz

1 kg. üçin 0,1 amerikan dollary

2

5001 00 000

Pile

1 kg. üçin 2 amerikan dollary

3

5002 00 000

Ýüpek çig maly (saralmadyk)

1 kg. üçin 7 amerikan dollary

4

7301-7307

Gara metaldan ýasalan önümler

1 tonnasy üçin 100 amerikan dollary

5

7311 00-den

Suwuklandyrylan gaz üçin (21 kg. çenli göwrümli) ballonlar*

1 birligi üçin 20 amerikan dollary

Bellik: Gysylan gaz üçin ballonlary (kislorod ballonlaryny) Türkmenistanyň çäklerinden daşary alyp gitmek gadagan edilýär.

 

 

Türkmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük

paçlary tölenmeýän we mukdar taýdan çäklendirilmeýän harytlaryň sanawy

 

T/b

Harydyň ady

1

Tikin önümleri

2

Trikotaž önümleri

3

Aýakgaplar

4

Matalar

5

Temmäki we temmäki önümleri

6

Alkogolly içgiler

7

Tele-wideo-audio we radio enjamlary

8

Ýeňil awtoulaglar

9

Elde dokalan haly we haly önümleri

10

Mineral suw

11

Alkogolsyz içgiler

12

Gök we bakja önümleri, ir-iýmişler (iýul-awgust aýlary)

13

Makaron önümleri

14

Ary baly

15

Nahar duzy

16

Pomidor goýutmasy

17

Doňdurma we düzüminde kakao bolan ýa-da bolmadyk iýmitlik buzuň beýleki görnüşleri

18

Maşynda dokalan halylar

19

Taýýar ýod önümleri

20

Gaplanan bejeriş palçyklary we deňiz duzy

21

Zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri

22

Lukmançylyk kosmetika pamyk önümleri

23

Mineral bejeriş suwlary

24

Keçe ädik

25

Kafel ýelimi

26

Gaplanan gök we miwe önümleri

27

Mal içegeleri

28

Deri önümleri (çig mal we ilkinji işlenen görnüşinde)

29

Süýji-köke önümleri

30

Balyk konserwleri

31

Pagta ýagy

32

Türkmenistanyň serhetýaka söwda merkezlerinde we howa menzillerinde ýerleşýän paçsyz söwda nokatlarynda daşary ýurtly alyjylara ýerlenýän azyk önümleri

Bellik: Şu sanawda görkezilmedik azyk harytlaryny (önümlerini), hususy telekeçilere we şahsy taraplara Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmek gadagan edilýär.

 

Salgytlar (aksiz).

Salgytlara harytlar Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda töledilip alynmagy Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň üstüne ýüklenilen goşmaça tölegler (aksizler) degişlidir;

Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 119-njy maddasy. Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlaryň sanawy we goşmaça tölegiň möçberi

Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlaryň sanawy we goşmaça tölegiň möçberleri: 

Goşmaça töleg tölenmäge degişli

harytlaryň atlary

Goşmaça tölegleriň möçberleri

Piwo

Gümrük bahasynyň 50%-i, emma 1 litri üçin azyndan 4 manat

Düzüminde aşakdaky möçberde alkogol bolan üzüm çakyrlary we alkogolly içgiler:

20 göterim we şoňa çenli

 

 

20 göterimden ýokary

 

 

Gümrük bahasynyň 100%-i, emma 1 litri üçin azyndan 20 manat

Gümrük bahasynyň 100%-i, emma 1 litri üçin azyndan 30 manat

Spirtli içgiler taýýarlanylanda ulanylýan spirt (saglygy goraýyş maksady bilen getirilýänlerinden, şeýle hem döwlet kärhanalary, alyjylar birleşmeleriniň kärhanalary tarapyndan  getirilýänlerinden beýlekileri)

1 litri üçin 4

amerikan dollary

Temmäki önümleri

Gümrük bahasynyň 30%-i, emma 1 gutusy üçin azyndan 0,5 amerikan dollary

Senagat taýdan öndürilen beýleki temmäki we temmäkiniň senagat çalşyryjylary

1 kg üçin 10 amerikan dollary

Ýeňil awtoulaglar (tiz kömek awtoulaglaryndan we maýyplar üçin ýörite enjamlaşdyrylan ýörite ulaglardan başga)

Hereketlendirijiniň iş göwrüminiň 1 kub sm-i üçin ABŞ-nyň 0,3 dollary