Gümrük habarlary

Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary
2 Ýan
Gümrük gullugynda Täze ýyl dabaralary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy çagalar üçin Täze ýyl dabarasyny gurnady. Esasy býramçylyk dabarasy Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi. Bu ýerde teatryň artistleri çykyş edip, ýaş tomaşaçylarda şadyýan baýramçylyga mahsus bolan ýakymly täsirleri galdyrdylar. Arçaly meýdançada çagalaryň bagtyýar gülküsi ýaňlanýar, çagalar çykyşlara höwes bilen goşulyşýarlar. Şeýle-de çagalara süýji nygmatlar hödürlendi.  Dabaranyň esasy gahrymany Aýazbaba çagalara egsilmez şatlyk paýlady we olara gowşurylan ajaýyp sowgatlar baýramçylyk babatda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.

DOWAMY
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk
1 Dek
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermeni jenap Daşgin Aliýew we Guramanyň düzüm bölegi bolup durýan mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň başlygy jenap Rogger Hermann bilen duşuşyklar geçirildi.  Myhmansöýerlik we duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygyny bildirip jenap Daşgin Aliýew we jenap Rogger Hermann Bütindünýä gümrük guramasynyň hem-de Guramanyň mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň gurluşy, ýerine ýetirýän wezipeleri...

DOWAMY
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler
23 Noý
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alyşmagy guramak hakynda Ylalaşyga gol çekildi. Dabaranyň dowamynda Taraplar gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagy ýeňilleşdirmek we çaltlaşdyrmak üçin deslapky maglumaty alyşmagyň möhümdigini tassykladylar. Resminama iki döwletiň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary gol çekdi.

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi
2 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministrliginiň Gümrük müdirliginiň başlygy Ahmad Reşad Pupalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Myhmanlar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen döwletiniň ýöredýän parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berip, Owganystana iberilýän kömek üçin uly minnetdarlygyny bildirdiler. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň gümrük ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi we mümkinçilikleri barad...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri Kazan şäherinde geçirilen dünýä çempionatynyň ýeňijileriniň hatarynda
29 Okt
Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri Kazan şäherinde geçirilen dünýä çempionatynyň ýeňijileriniň hatarynda

Döwlet gümrük gullugynyň türgenleri 26-27-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda gowy netije görkezdiler.   Türgenlerimiz Zuhra Madraimowa (58 kg.) altyn medala we Begenç Ýagmyrow kümüş medala mynasyp boldular.   Nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatyna 40 sany ýurtdan 200-e golaý türgenler gatnaşdy: Azerbajandan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Bolgariýadan, Gazagystandan, Özbegistandan we başgalar. Türgenlerimizi ýeňişler...

DOWAMY
Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi
20 Okt
Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi

2018-nji ýylyň 17-18-nji oktýabrynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda Forumy. «Söwdany we maýa goýumy ösdürmekde täze mümkinçilikler» ady bilen geçirilen Forumyň maksady sebitde söwdany ösdürmäge ýardam bermek bolup durýar.      Maslahat ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň: Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň döwlet wekiliýetlerini jemledi. Onuň işine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan wekil hem gatnaşdy.  Forumyň çäklerinde söwda gatnaşyklarynyň beýleki ugurlary bilen bilelikde gümrük meseleleri boýun...

DOWAMY