Gümrük habarlary

Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary bilen duşuşyk
24 Ýan
Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary bilen duşuşyk

Golaýda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça global maksatnamasynyň» utgaşdyryjylary Ketil Otterseniň we Norbert Ştaýleýniň Türkmenistana sapary boldy. Saparyň çäklerinde Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň çäklerinde edilen işleriň netijelerine seredildi hem-de geljekki çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy we meýilleşdirildi.  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Maksatnama 2013-nji ýylyň dekabrynda birikdi. Bu döwürde Halkara gümrü...

DOWAMY
ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk
22 Ýan
ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda ABŞ-nyň Köpçülikleýin halas ediş ýaraglarynyň ýaýramagyna garşy göreş we serhet howpsuzlygy boýunça Merkezi dolandyryş maksatnamasynyň wekili Dewid Maunt we onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Dewid Maunt duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin sagbolsun aýdyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeligi tarapyndan Türkmenistanda degişli gulluklar üçin himiki, biologiki, radiologik we ýadro ýaraglaryna garşy göreşmek boýunça tejribe alyşmak maksady bilen okuw çäresiniň geçirilmeginiň meýilleşdirýändigini ha...

DOWAMY
Ekerançylyk önümleri eksport edilýär
21 Ýan
Ekerançylyk önümleri eksport edilýär

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäginde oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeler hem gowy netijeleri berýär.  Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, «Häzirki döwürde esasy wezipe diňe bir içerki bazarlary oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek hem-de daşary ýurtlardan önümleri getirmegi bes etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu önümleri daşary ýurtlara hem eksport etmekden ybaratdyr». Netijede, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasy işjeň durmuşa geçirilýär. Bu Döwl...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi
17 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ylmy-amaly maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýylyna hem-de 14-nji ýanwarda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» ady bilen geçirilen halkara maslahatyna bagyşlandy. Ylmy-amaly maslahata gümrük gullugynyň harby gullukçylary hem-de Türkmenistanyň Adalat ministrliginden wekiller gatnaşdy.   Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň halkara derejesinde dabaralanýandygyn...

DOWAMY
BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi
14 Ýan
BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Dmitriý Godunowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Dmitriý Godunow, Türkmenistana sapar bilen çagyrylandygy hem-de geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugry, ýagny bu gurama...

DOWAMY
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi
11 Ýan
Lebap welaýat gümrükhanasynda okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasynyň internet sahypasynda ýerleşýän (www.terminal.gov.tm) gümrük amallaryny öňünden hasaba almak hyzmatynyň kömegi bilen daşary ykdysady işe gatnaşyjylar deslapdan harytlar barada degişli maglumatlary gümrük edarasyna mälim edip bilýändigi, her bir daşary ykdysady işine gatnaşyja internet ulgamy arkaly, gümrük edarasyna barmazdan, harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek üçin resminamalary elektron gönüşinde ýollamaga mümkinçilik döredilendigi, bu hyzmatyň ýeňillikleri serhetýaka gümrük postlarynda gelýän harytlary re...

DOWAMY