Gümrük habarlary

Türkmenistan haly önümleriniň eksportuny ösdürýär
6 Noý
Türkmenistan haly önümleriniň eksportuny ösdürýär

Türkmen haly öndürijileri daşary ýurtlara eksporty ösdürmegi maksat edinýärler. Muňa häzirkizaman tehnologiýa, iň täze enjamlar we döwlet tarapyndan berilýän goldaw ýardam edýär. «Abadan Haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdumyzda haly we haly önümleriniň esasy öndürijisi bolup durýar.   «Abadan Haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümleriniň eksporty 2019-njy ýylyň 10 aýynda 108 074,95 м2 deň boldy. Bu döwürde halylar we haly önümleri Gazagystan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Owganystan Yslam Respublikasyna we Azerbaýjan Respublikasyna iberildi.  2019-njy ýylda türkme...

DOWAMY
«Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly daşalýan harytlaryň dolanşygyny kämilleşdirmek» atly okuw-maslahaty
29 Okt
«Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly daşalýan harytlaryň dolanşygyny kämilleşdirmek» atly okuw-maslahaty

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gümrük postunyň edara binasynda Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly daşalýan harytlaryň dolanşygyny kämilleşdirmek boýunça okuw-maslahaty geçirildi. Çäräni Döwlet gümrük gullugynyň seljeriş bölümi gurady. Okuw maslahatyna gümrük postuň şahsy düzümi, Döwlet serhet, migrasiýa gulluklarynyň  “Türkmendeňizderýaýollary” we “Türkmendemirýollary” agentlikleriniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Türkmen logistika assosiasiýasy” Hojalyk jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar.  Maslahatyň barşynda Türkmenbaşy halkara deňiz portunda gümrük i...

DOWAMY
Türkmenistandan Gyrgyzystan Respublikasyna pomidory eksport edýär
29 Okt
Türkmenistandan Gyrgyzystan Respublikasyna pomidory eksport edýär

Mary welaýat gümrükhanasynyň «Mary» gümrük postunyň işgärleri 2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda 18 tonna pomidory eksport gümrük düzgüninde resmileşdirdiler. Ekologiýa taýdan arassa plastik gutulara gaplanan güneşli türkmen topragynyň bu nygmaty Gyrgyzystanly alyjylara ugradyldy. Ýurdumyz boýunça ýylyň başyndan bäri eksport edilen pomidoryň möçberi 15 müň tonnadan geçdi.  Görnüşi ýaly, soňky döwürde Türkmenistanda ekspot harytlaryň möçberleri artýar. Muňa Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça hem-de Türkmenistanda öndürilýän önümleriň d...

DOWAMY
«Röwşen» haryt nyşanly aýakgap önümleri Russiýa Federasiýasyna eksport edildi
25 Okt
«Röwşen» haryt nyşanly aýakgap önümleri Russiýa Federasiýasyna eksport edildi

2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň 22-ne Mary welaýat gümrükhanasynyň «Mary» gümrük postundan «Röwşen» haryt nyşanly 6671 jübüt aýakgap önümleri ilkinji gezek Russiýa Federasiýasyna eksport edildi. Mary şäherinde ýerleşýän «Röwşen» hususy kärhanasynyň öndürýän aýakgaplary diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtly müşderileridir we telekeçileri tarapyndan tanalyp isleg bildirilip başlandy. «Mary» gümrük postunyň işgärleri soňky döwürde eksport edilýän harytlaryň möçberleriniň artýandygyny buýsanç bilen belleýärler. Eksport edilýän harytlaryň görnüşleri hem birsyhly artýar. Mysal hökmünde eýýäm...

DOWAMY
Eksport harytlarynyň mukdary artýar
25 Okt
Eksport harytlarynyň mukdary artýar

Aşgabat şäher gümrükhanasynyň «Aşgabat demirýollary» gümrük postunyň gümrükçileri Aşgabatdan harytlaryň alnyp gidilýän mukdarynyň artýandygyny belleýärler.  Ine, diňe soňky aýda «Türkmenberkmetal» Hususy kärhanasy tarapyndan            77 tonnadan gowrak ýuwujy serişdeleri Özbegistan Respublikasyna çykaryldy. Bu «GÜNEŞ» haryt nyşanly awtomatiki usulda we elde ýuwulýan kir ýuwujy serişdeleri.    Eksport harytlarynyň mukdarynyň artdyrylmagyna önüm öndürijileri goldamak boýunça alnyp barylýan döwlet syýasaty ýardam edýär. Telekeçilige ýardam bermek ýurdumyzy 2018–2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysa...

DOWAMY
«ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy
25 Okt
«ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy

2019-njy ýylyň 21-22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük statistikasy bölümki tarapyndan häzirki wagtda ýurdumyzyň gümrük edaralaryna ornaşdyrylýan «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň eksport moduly bilen tanyşdyrmak boýunça okuw kursy gurnaldy. Bu okuw kursy  Gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde geçirildi.  Okuw kursunyň esasy maksady gümrük maglumat ulgamynda Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilýän harytlar deklarirlenende ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň kadalaryny özleşdirmek bolup durýar. Okuw kursuna Aşgabat şäher hem-de welaý...

DOWAMY