Bildirişler

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Gümrük kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 61-nji madda; 2012 ý., № 3, 69-njy madda, № 4, 96-njy madda; 2015 ý., № 4, 127-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda) şu goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmeli: 1) 73-nji maddadan soň şu mazmunly maddany goşmaly: «731-nji madda. Gümrük işi babatda hukuk bozulmalarynyň amala aşyrylan halatynda harytlary wagtlaýyn saklamag...

DOWAMY
Bildiriş

Ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilen azyk harytlarynyň içerki bazarlarymyza tiz ýetirilmegini, içerki bazarlarda azyk harytlarynyň bolçulygyny we görnüşleriniň köpdürliligini üpjün etmek maksady bilen,   2018-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli ýurdumyzyň gümrük edaralarynda azyk harytlaryny gümrük taýdan resmileşdirmek hem-de erkin dolanyşyga goýbermek işleri, dynç günlerini hem goşmak bilen, gije-gündiz amala aşyrylýar.

DOWAMY
«Türkmenistanyň çäklerine getirilýän mebel önümleri üçin gümrük pajyny bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň kakary

Ýurdumyzyň önüm öndürijilerini höweslendirmek, olaryň bähbitlerini goramak we öndürýän önümleriniň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem söwda dolanyşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň çäklerine getirilýän aşhana mebelleri we esgerlere niýetlenen krowatlar (Daşary ykdysady işiň haryt sanawy boýunça şertli belgileri degişlilikde 9403 40, 9403 20 200-den) üçin olaryň gümrük bahasynyň 50 göterimi möçberde gümrük pajyny bellemeli. Şu karar 2016-njy ýylyň 1-nji awgustyndan güýje girýär.

DOWAMY
Türkmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary tölenmeýän we mukdar taýdan çäklendirilmeýän kabir harytlaryň sanawy

Ýurdumyzyň önüm öndürijilerini höweslendirmek, olaryň öndürýän önümleriniň daşary ýurtlara ýerlenýän möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary tölenmeýän we mukdar taýdan çäklendirilmeýän käbir harytlaryň sanawyny tassyklandy. Şeýle hem, Türkmenistanyň serhetýaka söwda merkezlerinde we howa menzillerinde ýerleşýän paçsyz söwda nokatlarynda daşary ýurtly alyjylara ýerlenilýän azyk önümlerini olara Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmäge ygtyýar berildi. Şu Karar 2...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Harytlaryň käbir görnüşleri Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümriik paçlarynyň meseleleri hakynda» karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Harytlaryň käbir görnüşleri Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümriik paçlarynyň meseleleri hakynda» karary «Harytlaryň käbir görnüşleri Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlarynyň meseleleri hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 25-nji maýyndaky 14792-nji karary bilen: 1.    Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlary bellenen käbir harytlaryň sanawy hem-de gümrük paçlarynyň möçberleri tassyklandy. 2.    «Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşa...

DOWAMY
«Harytlaryň käbir görnüşlerini daşary ýurtlara ýerlemegiň hem-de olary Türkmenistanyň çäklerinden daşary alyp gitmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Harytlaryň käbir görnüşlerini daşary ýurtlara ýerlemegiň hem-de olary Türkmenistanyň çäklerinden daşary alyp gitmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Harytlaryň käbir görnüşlerini daşary ýurtlara ýerlemegiň hem-de olary Türkmenistanyň çäklerinden daşary alyp gitmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji aprelindäki 14723-nji karary bilen:     1. Döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplaryň we hususy telekeçileriň Türkmenistanda öndürilýän önümleri eksport etmek bilen bagly, bahasy erkin aýlanýan puluň bel...

DOWAMY
«Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 8-nji aprelindäki 14708-nji karary bilen: 2016-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Türkmenistana getirilýän, kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji, çäge we sement esasynda taýýarlanýan gury gurluşyk garyndylary (Daşary ykdysady işiň h...

DOWAMY
«Türkmenistanyň çäklerine harytlaryň wagtlaýyn getirilmegini düzgünleşdirmek hakynda»Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Türkmenistanyň çäklerine harytlaryň wagtlaýyn getirilmegini düzgünleşdirmek hakynda»Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Türkmenistanyň çäklerine harytlaryň wagtlaýyn getirilmegini düzgünleşdirmek hakynda»Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 25-nji martyndaky 14677-nji karary bilen: Türkmenistanyň çäklerine wagtlaýyn getirilip, gümrük paçlaryndan şertli doly boşadylmaga degişli harytlaryň sanawy tassyklandy. Türkmenistanyň çäklerine wagtlaýyn getirilip, gümrük paçlaryndan şertli doly boşadylmaga degişli harytlaryň sanawynda hem-de Türkmenistanyň çäklerine getirilende gümrük paçlar...

DOWAMY
«Temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martynda çykaran 14671-nji kararyna laýyklykda: 1. Temmäki önümlerini bellenen tertipde Türkmenistanyň çägine getirmäge, iň pes bölek satuw bahalaryny bellemäge, garamagyndaky edara görnüşli taraplaryň üsti bilen lomaý we bölek satuw söwdasyny amala aşyrmaga diňe Türkmenistany...

DOWAMY
Türkmenistana getirilýän awtoulag serişdeleri üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 4-nji martyndaky «Türkmenistana getirilýän awtoulag serişdeleri üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» 14658-nji karary bilen Türkmenistanyň çäklerine getirilýän awtoulag serişdeleri (Daşary ykdysady işiň haryt sanawy boýunça şertli belgisi 8702, 8703, 8704 we 8705) üçin gümrük paçlarynyň möçberleri tassyklandy. Şu karar 2016-njy ýylyň 1-nji maýyndan güýje girýär.   Türkmenistanyň çäklerine getirilýän awtoulag serişdeleri üçin gümrük paçlarynyň möçberleri   T/b Awtoulag serişdeleri, öndürilen ýyly...

DOWAMY
Türkmenistana getirilýän izogam üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistana getirilýän izogam üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» 2016-njy ýylyň 4-nji martyndaky 14657-nji karary bilen 2016-njy ýylyň 10-njy martyndan başlap, şahsy taraplar we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, edara görnüşli taraplar tarapyndan Türkmenistana getirilýän izogam (Daşary ykdysady işiň haryt sanawy boýunça şertli belgisi 6807) üçin gümrük bahasynyň 100 göterimi, ýöne 1 inedördül metri üçin azyndan 3,35 amerikan dollary möçberde gümrük pajyny bellenildi.

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy. Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň SANAWY I.    Uglewodorod önümleri -    Çig nebit we nebit önümleri -    Tebigy gaz -    Suwuklandyrylan gaz -    Gaz kondensaty -    Polietilen -    Polipropilen II.    Oba hojalyk önümleri -    Pagta we pagta süýümi -    Bugdaý w...

DOWAMY
Bildiriş

2016-njy ýylyň 7-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň www.customs.gov.tm salgyly internet saýtynyň täzelenen görnüşi işe girizildi.

DOWAMY