Customs Control

Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda 1512 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan «Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda çykaran 96 belgili buýrugy   Intellektual eýeçiligiň obýektleriniň gümrük sanawyny ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda   2010-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. In...

MORE
Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 20-nji fewralynda 843 bellige alyş sany bilen bellige alnan, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda çykaran 31 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Deslapky çözgüdiň görnüşi we ony kabul etmegiň tertibi hakynda Düzgünnama (mundan beýläk - Düzgünnama) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 6-njy babyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy we Daşary ykdysady  işiň haryt nomenklaturasy (mundan beýlä...

MORE
Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda çykaran 83-nji buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 19.08.2020 ý. 1372 san bilen bellige alnan. Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň  sanawyna goşmagyň şertlerini we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 177-nji maddasynyň birinji bölegini ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertlerini we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamaly (goşulýar). 2. Aýry-aýry gümrük düzgünlerini...

MORE
Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2011-nji ýylyň 18-nji martynda çykaran 94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny bermegiň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2011-nji ýylyň 29-njy martynda 561 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyn...

MORE
Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 11-nji maýynda çykaran 57 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda 1337 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 19-njy iýunynda herekete girizildi. Gümrük dellallarynyň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň talaplaryna laýyklykda gümrük dellaly hökmünde işiniň amala aşyryly...

MORE
Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibi» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 65 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 27-nji iýunynda 1350 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda herekete girizildi Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik  edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri  we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini  tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji bölegini...

MORE
Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda

?Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda çykaran 66 belgili buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 27-nji iýunynda 1351 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy we 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda herekete girizildi Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň  sanawyna goşmagyň şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 177-nji maddasynyň birinji bölegini ýerine...

MORE
Ulag serişdeleriniň giriş we çykyş deklarasiýalaryny doldurmagyň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda 1358 bellige alyş belgisi bilen döwlet bellige alyndy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 27-nji maýynda çykaran 62-nji buýrugy   Ulag serişdeleriniň giriş we çykyş deklarasiýalaryny doldurmagyň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň «Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygy baglaşmagy...

MORE
GÜMRÜK TÖLEG RESMINAMASYNY DOLDURMAGYŇ TERTIBI

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda 1353 bellige alyş belgisi bilen döwlet bellige alyndy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda çykaran 68-nji buýrugy Gümrük töleg resminamasyny doldurmagyň tertibini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň «Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk baradaky taslamalaýyn Ylalaşygy baglaşmagy hakynda»  Türkmenistanyň Prezi...

MORE
Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi

Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 30-njy dekabrynda çykaran 159-njy buýrugy bilen tassyklanyldy) I bap. Umumy düzgünler 1. Harytlaryň içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine ýerleşdirilmegi bilen bagly gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagyň tertibi (mundan beýläk - Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 9-njy babyna we 16-njy babynyň 3-nji paragraf...

MORE
Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar

Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar   (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda çykaran 153 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy)   I bap. Umumy düzgünler 1. Gümrük gözegçiligi zolaklaryny döretmegiň we belgilemegiň tertibi hem-de olar üçin talaplar (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 311-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we gümrük gözegçiligi zolaklaryny (mundan beýläk - GGZ-leri) döretmegiň, belgilemegiň hem-de ýatyrmagyň ter...

MORE
Gümrük resminamalarynda maglumatlary mälim etmek hem-de gümrük maksatlary üçin peýdalanylýan klassifikatorlary tassyklamak hakynda

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran 154 belgili buýrugy Gümrük resminamalarynda maglumatlary mälim etmek hem-de gümrük maksatlary üçin peýdalanylýan klassifikatorlary tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýyndaky 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan «Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibine» hem-de 2019-njy ýylyň 5-nji dekabryndaky 142 belgili buýrugy bilen tassyklanan «Yük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň Tertibine» laýyklykda, gümrük resminamalarynda maglumatlary mäli...

MORE
Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda 1285 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 5-nji dekabrynda çykaran 142 belgili buýrugy Ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagyň tertibini tassyklamak barada Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 75-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda we «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen bagly ýük gümrük deklarasiýasyny doldurmagy düzgünleşdirmek we kämilleşdirmek maksady bilen, BUÝURÝARYN: 1. Ýük gümrük...

MORE
Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi

24.07.2019 ý. herekete girýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy   Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi I bap. Umumy düzgünler 1. Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 46-njy maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we harytlar içerki gümrük üstaşyrynyň gümrük amalyna we gümrük üstaşyry gümrük düzgünine (mundan beýläk - gümrük üstaşyry) ýerleşdirilen mahalynda şu Tertibiň goşundysynda bellenile...

MORE
Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 114 belgili buýrugy bilen tassyklandy (Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2018-nji ýylyň 25-nji dekabrynda 1180 san bilen bellige alnan) Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi   I bap. Umumy düzgünler          1. Harytlary erkin gümrük zolagy (erkin ammar) gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň şertleri hem-de ol gümrük düzgünini ulanmagyň we tamamlamagyň Tertibi (mundan beýläk - Tertip...

MORE
Procedure of paying of the payments for services of customs authorities

Approved by the Decree of The Chairman of the State Customs Service of Turkmenistan № 28 dd. March 15, 2018. (registered by Ministry of Adalat of Turkmenistan with #1136 from 04.05.2018 ) Procedure of paying of the payments for services of customs authorities I. General provisions 1. Procedure of paying of the payments for services of customs authorities (hereinafter - Procedure) was developed in accordance with article 5 of the Law of Turkmenistan on “Customs service” and Provision on the State Customs Service of Turkmenistan, and regulates the paying terms, procedure of c...

MORE
PROCEDURE of customs formalities of the goods moved across the customs frontier by the bodies rendering courier mail services on the territory of Turkmenistan

Approved by the Decree of the Chairman of the State Customs Service of Turkmenistan, the Minister of Communications of Turkmenistan, the Head of “Turkmenhovayollary” Service № 27/68/89/iş dd. March 13, 2018 Registered by the Ministry of Adalat of Turkmenistan on #1132 in 23.04.2018 Procedure of customs formalities of the goods moved across the customs frontier by the bodies rendering courier mail services  on the territory of Turkmenistan I. General provisions 1.  The Procedure of customs formalities of the goods moved across the customs frontier by the bodies rendering courier...

MORE
Приказом Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана установлен предельный срок внутреннего таможенного транзита при перевозке товаров железнодорожным транспортом

В следующих отдельных случаях при перевозке товаров железнодорожным транспортом установлен предельный срок внутреннего таможенного транзита двадцать дней со дня получения разрешения на внутренний таможенный транзит: при вывозе товаров с таможенной территории Туркменистана, в случаях скопления железнодорожных транспортных средств сверх нормы на приграничной железнодорожной станции Туркменистана вследствие того что граничащее соседнее государство не успевает принять или морские суда не успевают перевезти; при ввозе товаров на таможенную территорию Туркменистана, в случаях скопления желез...

MORE
Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň 2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda çykaran 638/197-Ö/275 belgili buýrugy bilen tassyklandy   Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi I. Umumy düzgünler          1. Awtoulag serişdelerini, motosiklleri, traktorlary hem-de ýörite ulaglary, tehnikalary Türkmenistanyň çägine goýbermegiň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň Gümrük kodeksi...

MORE
Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň SANAWY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy. Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawy I.    Uglewodorod önümleri -    Çig nebit we nebit önümleri -    Tebigy gaz -    Suwuklandyrylan gaz -    Gaz kondensaty -    Polietilen -    Polipropilen II.    Oba hojalyk önümleri -    Pagta we pagta süýümi -    Bugdaý...

MORE
Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 7-nji maýynda çykaran № 250 buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 17-nji maýynda 644 san bilen bellige alyndy. Wagtlaýyn getirmek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama (Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2013-nji ýylyň 16-njy iýulyndaky buýrugy esasynda girizilen üýtgetmeler bilen, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2013-nji ýylyň 1-nji awgustynda 698 san bilen bellige alnan) I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň Gümrük kodeks...

MORE
Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 13-nji iýunyndaky 330 belgili buýrugy bilen tassyklandy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 26-nji iýunynda 650 san bilen bellige alyndy. Wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 160-165-nji maddalaryna laýyklykda taýýarlandy we Türkmenistanyň gümrük çäginde erkin dolanyşykda bolan harytlary wagtlaýyn alyp gitmek gümrük düzgünine ýerleşdirmegiň we olara gözegçilik etmegiň tertibini kesgitleýär. 2. Wagtl...

MORE
Paçsyz söwda dükanlary hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet  gümrük gullugynyň başlygynyň 2010-njy ýylyň  29-njy dekabrynda çykaran № 522 buýrugy bilen tassyklanyldy  Paçsyz söwda dükanlary hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1. Şu Düzgünnama, Türkmenistanyň gümrük kanunçylygyna esaslanýar we paçsyz söwda dükanlarynda we beýleki paçsyz söwda nokatlarynda (mundan beýläk-paçsyz söwda dükanlary) harytlary ýerleşdirmegiň we olary hasaba almagyň tertibini belleýär. 2. Şu Düzgünnamanyň maksatlary üçin ulanylýan düşünjeler: paçsyz söwda-Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen daşary ýurt harytlarynyň ýa-da türkmen ha...

MORE
Okuw esbaplaryny Türkmenistanyň gümrük serherinden geçirmegiň tertibi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 2010-njy ýylyň 1-nji martynda çykaran 46/94 belgili bilelikdäki buýrugy bilen tassyklanyldy. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2010-njy ýylyň 15-nji martynda 517 san bilen bellige alyndy. Okuw esbaplaryny Türkmenistanyň gümrük serherinden geçirmegiň tertibi 1. Şu Tertip Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, «Önümleriň we hyzmatlaryň sertifikasiýasy hakynda», «Bilim hakynda» Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we okuw esbaplaryny (depderler, umumy depderler, okuwcy gündelikle...

MORE
Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2012-nji ýylyň 31-nji martynda çykaran 204-nji buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilen ylalaşyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 16-njy aprelinde 640 san bilen bellige alyndy. Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň tertibi I. Umumy düzgünler 1. Halkara poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlara gümrük gözegçiligini geçirmegiň Tertibi (mundan beýläk-Terti...

MORE
Gümrük gözegçiligine degişli harytlary wagtlaýyn saklamagyň tertibi hakyndaky Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2009-njy ýylyň 7-nji ýanwarynda çykaran № 15 buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2009-njy ýylyň 18-nji fewralynda 481 san bilen bellige alyndy. Gümrük gözegçiligine degişli harytlary wagtlaýyn saklamagyň tertibi hakynda düzgünnama 1. Umumy düzgünler 1.1. Şu Düzgünnama Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hakyndaky Düzgünnama laýyklykda işlenip düzüldi we gümrük gözegçiligine degişli harytlary (mundan beýläk-harytlar) wagtlaýyn saklamagyň tertibini kesgitleý...

MORE
Döwletiň peýdasyna ýüz döndermek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2005-nji ýylyň 4-nji aprelinde tassyklanyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2005-nji ýylyň 18-nji aprelinde 342 san bilen bellige alyndy. Döwletiň peýdasyna ýüz döndermek gümrük düzgüni hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1.1. Döwletiň peýdasyna ýüz döndermek - munuň özi gümrük düzgüni bolup, onda Türkmenistanyň gümrük çägine getirilen we gümrük gözegçiligi astynda duran harytlar salgytlary, gümrük paçlary tölenmezden we Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň çäreleri ulanmazdan...

MORE
Harytlary ýok etmek gümrük düzgünı hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan 2005-nji ýylyň 4-nji aprelinde tassyklanyldy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2005-nji ýylyň 18-nji aprelinde 341 san bilen bellige alyndy. Harytlary ýok etmek gümrük düzgünı hakynda düzgünnama I. Umumy düzgünler 1.1. Harytlary ýok etmek - gümrük düzgüni, munda Türkmenistanyň gümrük çäginde gümrük gözegçiligi astynda durýan harytlar salgytlar, gümrük paçlary we ýygymlary tölenmezden, şeýle hem Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň çäreleri ulanylmazdan ýok edilýär, şol sanda ulanyp...

MORE
Harytlary gümrük gözegçiligi astynda gaýtadan işlemegiň gümrük düzgüni hakynda düzgünnama

Türkmenistanyň Döwlet gümrükhanasynyň 1999-njy ýylyň 5-nji martynda çykaran № 6 buýrugy bilen tassyklanyldy Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrligi tarapyndan 1999-njy ýylyň 25-nji martynda 208-1 san bilen bellige alyndy. Harytlary gümrük gözegçiligi astynda gaýtadan işlemegiň gümrük düzgüni hakynda düzgünnama 1. Umumy düzgünler 1.1. Harytlary gümrük gözegçiligi astynda gaýtadan işlemek-gümrük düzgünidir, şunda daşary ýurt harytlary, soňra erkin dolanyşyga goýbermek bilen, gümrük gözegçiligi astynda harytlara ykdysady syýasatyň çäreleriňi ulanmak arkaly Türkmenista...

MORE