News

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
27 Jan
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde bellenilen Seýed Mohammad Ahmadini kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Türkmen-eýran gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada  gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalaryň barşynda hormatly Prezidentimiz we myhman häzirki döwürde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Özara peýdaly, deňhukukly we hoşniýetli erk esasynda ýola goýulýan giň möçberli gatnaşyklaryň mundan...

MORE
Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
23 Jan
Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, hasabat bermek üçin ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi.  Wise-premýer ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň işini kämilleşdirmek, bu ugurda durmuşa geçirilý...

MORE
Ahalda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça çäre geçirildi
15 Jan
Ahalda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça çäre geçirildi

14-nji ýanwarda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda çäre guraldy.      Türkmenistanyň Hökümeti, Türkmenistanyň Ministrler         Kabinetiniň ýanyndaky Neşekeşlige garşy göreş boýunça döwlet utgaşdyryjy topary we Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugy tarapyndan guralan iri möçberli çärä ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan başga-da, iri halka...

MORE
«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili»
15 Jan
«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili»

14-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde sagdyn durmuş ýörelgesiniň meselelerine bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi.     Mejlise Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaarlary, ýurdumyzyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň,  ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ähli welaýatlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, medeniýet we sport ulgamynyň işgärleri hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar gatnaşdylar.      2016-njy ý...

MORE
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
9 Jan
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

8-nji ýanwar güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş...

MORE
Hormatly Prezidentimiz Eýranyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
7 Jan
Hormatly Prezidentimiz Eýranyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Saýed Mohammad Musa Haşemi Golpaýeganini kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Eýran bilen   dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklap, ikitararaplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda bolşy ýaly, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän türkmen-eýran gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Ýokary derejede yzygiderli geçirilýan...

MORE