Customs Service News

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi
5 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi

Şu günler eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde Halkara zenanlar gününe - 8-nji mart baýramyna bagyşlanan dürli çäreler giňden we dabaraly ýagdaýda geçirilýär. Bu baýramçylygyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban zenanlarymyza pul sylaglaryny gowşurmak barada gol çeken Buýrugy baýramçylyk çäreleriniň dabarasyny has-da artdyrdy. Munuň özi döwletimiziň aýal-gyzlarymyza uly üns berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen dabaraly çäre hem, gullugyň zenan işgärleri üçin ajaýyp sowgat boldy. Gullugyň başlygy polkownik M....

MORE
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrasiýa we serhet dolandyryşy boýunça hünärmeni Liwiýa Stip-Rekowska bilen duşuşyk geçirildi.  Myhmanyň aýtmagyna görä, iş saparyň maksady «Tehniki hyzmatdaşlyk we serhetleri dolandyrmak» çygrynda maksatnamanyň amala aşyrylyşy bilen bagly Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň işini seljermekden ybarat. Şunuň bilen baglylykda duşuşygyň barşynda serhetleri dolandyrmak boýunça işleri awtomatlaşdyrmagyň meseleleri we geçirilen çäreleriň ähmiýeti ara aly...

MORE