"Ýurdumyzyň daşary ykdysady işiniň yzygider sazlaşygy Türkmenistanyň gümrük gullugy ulgamynyň netijeli işlemegi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr, Türkmenistanyň dünýä bileleşigine goşulmagy babatda bolsa, gümrük edaralarynyň durmuşa geçirýän işleri uly ähmiýete eýedir".
    "Dünýäniň ähli künjeklerinden Türkmenistana syýahatçylyga, halkara derejesindäki dürli çärelere, dost-doganlyk we hoşniýetli gatnaşyklar ýörelgesine eýerip gelýänleriň sany günsaýyn artýar. Bularyň hemmesini ilkinji bolup ýurdumyzyň gümrük serhedinde garşy almak hormaty gümrük gullukçylarynyň paýyna düşýär".

Türkmenistanyň Prezidenti    
Gurbanguly Berdimuhamedow


Adalat koshgi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy - Türkmenistanyň gümrük syýasatyny durmuşa geçirmegi üpjün edýän Döwlet edarasydyr. 1991-nji ýylyň 4-nji noýabrynda döredilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, häzirki wagtda milli tejribelere esaslanyp, halkara hukugynda umumy ykrar edilen ýörelgelerinden we binýatlyk düzgünlerinden ugur alyp gümrük kanunçylyklaryny döwrebaplaşdyrýar hem-de iň kämil derejelerde gümrük edaralarynyň desgalaryny täzelemek, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny güýçlendirmek, döwrebap hemra aragatnaşyk ulgamynyň üsti bilen online görnüşinde elektron gümrük işini amala aşyrmak ýaly işleri alyp barýar. Döwletimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda tiz depginlerde özgerýän Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, Gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde gümrük işgärleriniň hünär we tejribe taýýarlygyny ýokarlandyrýar.

Türkmenistan Bütindünýä Gümrük Guramasynyň agzasydyr.

Gümrük gullugynyň düzümine merkezi edara we onuň ýanyndaky Okuw merkezi, 6 sany gümrükhana, 46 sany gümrük posty girýär.


Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy
Salgysy: 744000, Aşgabat şäheri 2022, 86 köçesi
Telefon: 92-05-66
Faks: 92-32-07
Bellik
Internet sahypasyndaky gümrük işine degişli hukuk namalaryň resmi kabul edilen türkmen dilindäki nusgasynyň hukuk taýdan güýji bardyr we olaryň beýleki dillerdäki nusgasy diňe terjimesi bolup, peýdalanyjylara amatly bolmagy üçin ýerleşdirilýär.